Polityka prywatności sklepu internetowego afyon.pl (dalej: Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Klient) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych -Motomania

Wojciech Żurawski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 35- 242 Rzeszów, ulica Piękna 39.) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8133078910, REGON 691554418, adres poczty elektronicznej: afyon@interia.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku