Sklep Internetowy www.afyon.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu

w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia

Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach

Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a

wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej

niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i

należy je stosować.

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.afyon.pl prowadzony jest przez

Wojciecha Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Motomania

Wojciech Żurawski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 35-

242 Rzeszów, ulica Piękna 39.) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, NIP 8133078910, REGON 691554418, adres poczty

elektronicznej: afyon@interia.pl

1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi

inaczej.

1.3.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w

zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach

Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której

dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich

aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Definicje:

1.4.1.        DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.        FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.        FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz

dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w

szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.        KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a

w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba

fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba

prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę

Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.        KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964

nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.        KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem

podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o

złożonych Zamówieniach.

1.4.7.        NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna

świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która

umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne

otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera

zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie

Internetowym.

1.4.8.        PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.        PRZECHOWALNIA/KOSZYK – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy

dodanie na czas nieoznaczony wybranych przez niego Produktów do wirtualnej listy

Produktów dostępnej w Sklepie Internetowym z możliwością późniejszego złożenia

Zamówienia. Usługobiorca ma możliwość usuwania z listy wybranych Produktów.

Dodanie Produktu do listy nie powoduje powstania po stronie Usługobiorcy obowiązku

złożenia Zamówienia.

1.4.10.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.11.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.afyon.pl.

1.4.12.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –Wojciech Żurawski prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą Motomania Wojciech Żurawski (adres miejsca prowadzenia

działalności i adres do korespondencji:35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39) wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP

8133078910, REGON 278274526, adres poczty elektronicznej:afyon@interia.pl.

1.4.13.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące

także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)

osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z

Usługi Elektronicznej.

1.4.16.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.17.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz

Zamówienia, Newsletter oraz Przechowalnia/koszyk.

2.1.1.        Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych

kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”

oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link

potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu

Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i

nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku

Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy

oraz numeru NIP.

2.1.2.        Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta

(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:afyon@interia.pl. lub

też pisemnie na adres: 35-242 Rzeszów ul. Piękna 39 Motomania Wojciech Żurawski

2.1.3.        Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna

się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie

Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych

kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu

Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do

tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych

(w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne

jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,

miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz

danych dotyczących Umowy Sprzedaży:, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i

sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów Usługobiorców

niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru

NIP.

2.1.4.        Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego

pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za

jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.5.        Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech

kolejnych kroków - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu

Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne

edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Wyślij” oraz (3) potwierdzeniu chęci otrzymania

Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres

poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie

odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta

Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6.        Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,

wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego

żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: afyon@interia.pl lub też pisemnie na adres: 35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39

Motomania Wojciech Żurawski

2.1.7.        Przechowalnia – korzystanie z Przechowalni następuje po spełnieniu łącznie dwóch

kolejnych kroków – (1) wybraniu Produktu/ów i (2) kliknięciu pola „Obserwuj”, które

znajduje się przy wybranym Produkcie/ach.

2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z

dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w

aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub

Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w

przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw

autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca

obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.    Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z

wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6

Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.        pisemnie na adres:35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39, Motomania Wojciech Żurawski;

2.4.3.        w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

afyon@interia.pl;

2.4.4.        Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę

jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.      WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie

Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych

polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego

przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,

dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości

tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu

Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówień

3.3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.

2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a

Sprzedawcą.

3.4.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu

Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem mank– możliwe aktualne sposoby płatności

określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na

stronie internetowej mbank.

1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem

Klienta za pośrednictwem serwisu mbank. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:mbank

4.2.Termin płatności:

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych

albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze

przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki.

5.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej

dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

.

5.4.1.        Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

.

5.4.2.        Odbiór osobisty pod adresem: 35-242 Rzeszów, ulica Okulickiego 17 Motomania

Wojciech Żurawski (po wcześniejzym uzgodnieniu)

5.5.     Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 24 Dni Roboczych, chyba że w opisie

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku

Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,

który jednak nie może przekroczyć 24 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy

Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku

rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.     Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta

odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do

24 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia

podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może

przekroczyć 24 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo

poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru

przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku

rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2.        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.      REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576

Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku

podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną,

który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z

tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe

informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień

Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej

reklamacji.

6.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: 35-242 Rzeszów, ulica Pękna 39, Motomania Wojciech Żurawski.;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

afyon@interia.pl

6.4.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez

Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując

uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a

Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa

się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt

wadliwy na adres: 35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39, Motomania WojciechŻurawski

6.7 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH

PROCEDUR

7.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod

adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy

(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców

Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy

konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich

7.3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie

sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:

http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora

właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez

Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii

konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00,

opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących

do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z

internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie

samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów

określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać

złożone na przykład:

8.1.1.       pisemnie na adres: 35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39 Motomamia Wojciech Żurawski

8.1.2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: afyon@interia.pl

8.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do

Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na

stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument

może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.       dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w

posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż

przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są

dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego

Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów

przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.       dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,

zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy

Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta

sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie

Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub

dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam

odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego

upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:  35-242 Rzeszów, ulica Piękna 39,

Motomania Wojciech Żurawski

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany

jest ponieść konsument:

8.8.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

8.8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie

konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego

żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od

umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego

świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest

wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umów:

8.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia

są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są

napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy

Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w

której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo

inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne

niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo

odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych

usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe

lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie

dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11)

zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie

zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub

okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane

na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną

zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10 Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące

konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia

również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym

wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów

zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie

rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania

przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu

zawarcia Umowy Sprzedaży.

  9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej

podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie

roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej

jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma

zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do

Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z

Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta

tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Zmiana Regulaminu:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany

przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację

postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie

Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o

zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku,

gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych

Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.

Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu

nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy

Sprzedaży.

10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4.Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:

4. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem

selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw

domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do

zbieraniu zużytego sprzętu.

5. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw

domowych w swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co

sprzęt sprzedawany.

6. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do

nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego

sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć

przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłosić w formie

elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@nazwasklepu.pl.

7. Zużyty sprzęt przekazywany Sprzedawcy powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w

sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu,

jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia Sprzedawcy bądź osób

upoważnionych do przyjęcia zużytego sprzętu.

8. Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po

skorzystaniu z wyszukiwarki znajdującej się w rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

 

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Motomania Wojciech Żurawski

ul. Piękna 39, 35-242 Rzeszów

Afyon.pl

afyon@interia.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.